Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

Present Perfect Continuous form and use


PRESENT PERFECT CONTINUOUS  / ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Form :  have/has been + ρήμα + -ing     δηλαδή :  have/has been + present participle)


Affirmative /Κατάφαση                    Interrogative /Ερώτηση             Negative/Άρνηση
I have been cleaning                           Have I been cleaning?                   I haven’t been cleaning
He/She /It has been cleaning              Has he/she/it been cleaning?         He/She/It hasn’t been
                                                                                                                 cleaning


Use
1. Για πράξεις έχουν ξεκινήσει κάποια στιγμή στο παρελθόν και συνεχίζονται στο παρόν. Πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε είτε πότε ξεκίνησε η πράξη (με το since) ή για πόσο χρόνο διαρκεί (με το for).
I have been studying English for 4 years (= Σπουδάζω Αγγλικά... ΟΧΙ σπούδασα)
I’ve been living here since 2005 (=Ζω εδώ...)

Με τα ρήματα όμως που δεν παίρνουν –ing (stative or non-continuous verbs) χρησιμοποιούμε αναγκαστικά τον Present Perfect Simple
I have known Steve for 5 years. (Ξέρω τον Steve…)
I have had this car since  I was a student (Έχω αυτό το αυτοκίνητο...)
She has been in her room for hours. (Είναι στο δωμάτιό της...)


2. Για μια πράξη που αποτελεί την αιτία για κάποια αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε τη στιγμή που μιλάμε. 
-Why are you so wet? (Το αποτέλεσμα για το οποίο αναζητούμε την αιτία)
-I’ve been walking in the rain (Η αιτία)


3. Όπως ο Present Continuous  και ο Past Continuous, έτσι και ο Present Perfect Continuous μπορεί να εκφράσει ενόχληση, εκνευρισμό.
Why have you been wearing my clothes?